Bu web sitesine erişirken zorluklar yaşıyorsan, lütfen +49 (0)30 300 137 300 ara ya da FlixBus Google Assistant Uygulaması.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

FlixMobility GmbH ( “FlixBus”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu amaçla,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun" veya "KVKK") uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla FlixBus olarak işlem yaptığımız müşterilerimizin ("Müşteri", "siz", "Kullanıcı", "İlgili Kişi") mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. İşbu web sitesi aydınlatma metni ("Aydınlatma Metni") kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metnimiz, internet sitesine erişiminizde gerçekleşen veri işleme faaliyetlerine ilişkin genel bilgilerin bulunduğu Birinci Bölüm (Genel Hükümler) ile ürün ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin süreçlerde işlenen verilere ilişkin bilgilerin bulunduğu İkinci Bölüm (Özel Hükümler) olmak üzere modüler olarak iki (2) bölümden oluşmaktadır.

FlixBus ile ilgili ayrıntılı diğer bilgilere:

Genel İşlem ve Rezervasyon Koşulları; ve
Genel Taşımacılık Koşulları'ndan ulaşabilirsiniz.

FlixTrain ile ilgili ayrıntılı diğer bilgilere:

FlixTrain GmbH Tarife Koşulları; ve
FlixTrain GmbH Genel İşlem ve Taşımacılık Koşulları'ndan ulaşabilirsiniz.

Başvuru sahipleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye "Başvuru Sahipleri İçin Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hatırlatmalar " metninden ulaşabilirsiniz.

1.  Genel Hükümler

1.1  Tanımlar

Bu Aydınlatma Metni'nde aşağıdaki tanımlar KVKK uyarınca aşağıda belirtilen anlamlara haiz olacaktır:

 • "Kişisel veriler”, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“ilgili kişi”) ilişkin tüm bilgilerdir. Bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, çevrimiçi kimlik, konum verileri gibi bir tanımlayıcıya atama yoluyla veya fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik özelliklerine ilişkin bilgiler yardımıyla belirlenebilir. İlgili kişi, söz konusu bilgiler veya diğer ek bilgiler arasında ilişki kurularak da belirlenebilir. Bilginin kaynağı, şekli veya düzenlendiği ortam önemli değildir (fotoğraflar, videolar veya ses kayıtları da kişisel veriler içerebilir).
 • "İşleme”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
 • "Veri sorumlusu”, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya diğerleriyle birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır.
 • "Üçüncü kişi”; ilgili kişi, veri sorumlusu, veri işleyen ile veri sorumlusu veya veri işleyenin doğrudan sorumluluğu altında bulunan kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında kalan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya başka bir organdır; bu aynı zamanda şirketler grubuna ait diğer tüzel kişileri de içerir.
 • "Veri işleyen”, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
 • İlgili kişinin “açık rızası”, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelir.

1.2  Veri Sorumlusu

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 Münih
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-posta: service@flixbus.de

Şirketimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi Künye sayfasında bulabilirsiniz.

1.3  Veri koruma görevlisi iletişim bilgileri

Firmamızın veri koruma yetkilisi, tüm sorularınız için ve veri koruma konusunda bir iletişim noktası olarak her zaman yanınızda.
Yetkili kişinin iletişim bilgileri:

FlixMobility GmbH
Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 Münih
E-posta: data.protection@flixbus.com

1.4  Veri Sorumlusu Temsilcisi

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.
Panayır Mahallesi İstanbul Cadde No: 421 A/1  Kat:3 Osmangazi, Bursa
Telefon: +90 224 2945562
E-posta: kamilkoc@kamilkoc.com.tr

1.5  Veri işlemeye ilişkin hukuki sebepler

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla FlixBus tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, İkinci Bölüm'de (Özel Hükümler) belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Veri işleme aynı anda birden fazla hukuki sebebe dayanarak yapılabilir.

1.6  Alıcı kategorileri

Belli şartlar altında kişisel verilerinizi grup şirketlerimizle paylaşmaktayız. Her büyük şirkette olduğu gibi ticari ilişkilerimizin gerçekleştirilebilmesi ve yerli ve yabancı iş ortaklarımızla çalışmak için yurtiçinde ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarından destek alıyoruz. Bunlar arasında (diğerlerinin yanı sıra):

 • Taşıyıcılar (güncel taşıyıcıların bir listesini burada bulabilirsiniz),
 • IT hizmet sağlayıcıları,
 • Kredi kurumları ve ödeme hizmeti sağlayıcıları,
 • Satış iş ortakları,
 • Müşteri hizmet sağlayıcıları (dahili/harici)
 • Mağaza işletmecileri,
 • Güvenlik firmaları,
 • (Seyahat) sigortacıları,
 • Ticari faaliyetlerimiz için kullanılan diğer iş ortakları (ör. denetçiler, bankalar, sigorta şirketleri, avukatlar, denetim kuruluşları, şirket satın alma işlemlerine dahil olan taraflar) bulunmaktadır.

Hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları, veri işlemeye ilişkin her türlü yasal gerekliliğe uyulması ve ilgili kişilerin haklarının korunması için her türlü uygun teknik ve organizasyonel önlemin  alınmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilerin paylaşılması zorunluluğu olması halinde verilerinizi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (ör. polis, savcılık, denetleyici kurumlar) paylaşıyoruz.

Tarafımızca gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri ile ilgili veri alıcılarını İkinci Bölüm'de (Özel Hükümler) belirtiyoruz.

1.7  Kişisel bilgilerin üçüncü ülkelere aktarılması için gereklilikler

İş ilişkilerimiz çerçevesinde, kişisel bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında, yani üçüncü ülkelerde bulunan üçüncü şahıslara aktarılabilir veya bunlara ifşa edilebilir. Bu türde bir işlem yalnızca sözleşme ve ticari yükümlülükleri yerine getirmek ve bizimle iş ilişkinizi sürdürmek için gerçekleştirilir.
Tarafımızca yürütülen veri işleme faaliyetleri ile bağlantılı olarak üçüncü ülkelere yapılan aktarımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler İkinci Bölüm'de (Özel Bilgiler) yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu, uygunluk kararları uyarınca bazı üçüncü ülkelerin AEA standartlarına uygun veri koruma düzeyine sahip olduğunu belirlemektedir (bu ülkelerin listesine ve uygunluk kararlarına buradan ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Kişisel verilerin aktarılabileceği diğer üçüncü ülkelerde veri korumaya ilişkin yasal düzenlemelerin bulunmaması sebebiyle yüksek düzeyde bir veri koruması olmayabilir. Böyle bir durumda, üçüncü ülkelerde bulunan veri sorumluları ve veri işleyenlerin kişisel verilere ilişkin yeterli korumayı taahhüt etmelerini  sağlarız.

Söz konusu koruma bağlayıcı şirket kuralları (binding corporate rules), Avrupa Komisyonunun kişisel verilerin korunmasına yönelik standart sözleşme şartları, sertifikalar ve kabul edilmiş davranış kurallarıyla (code of conducts) ile sağlanır.

Rezervasyonunuz ve bununla ilgili ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve veri işlenmesinin gerekli olması halinde, kişisel verileriniz KVKK Madde 5(1)(c) hükmü uyarınca üçüncü ülkelere aktarılabilir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için lütfen veri korumadan sorumlu yetkili ile iletişime geçin.

1.8  Saklama süresi ve veri silme

Toplanan kişisel verilerin saklama süresi, verileri işleme amacımıza bağlıdır. Kişisel veriler söz konusu amaçlara ulaşabilmemiz için gerekli olduğu müddetçe saklanır. Tarafımızca gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, kişisel verilerin tarafımızca ne kadar süreyle saklanacağını İkinci Bölüm'de (Özel Hükümler) belirtmekteyiz. Aşağıda açıkça bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel bilgileriniz, saklamanın amacı veya hukuki sebep ortadan kalkınca silinecek veya yok edilecektir.

Ancak, tarafınızla aramızda bir hukuki ihtilaf (tehlikesi) veya başka türlü bir hukuki dava bulunması durumunda veya sorumlu olarak tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verilerin saklanması öngörülmüşse kişisel veriler belirtilen sürelerden daha uzun bir süre saklanabilir. Mevzuatta öngörülen saklama süresi dolduğunda verilerin daha fazla saklanması bizim bakımımızdan gerekli değilse ve saklama için de bir hukuki sebep  kalmamışsa kişisel veriler silinir veya yok edilir.

1.9  Otomatik karar verme (ayrıntılı inceleme dahil)

Kişisel verilerinizi otomatik karar alma (profil çıkarma dahil) süreçleri için kullanma niyetinde değiliz. Böylesi uygulamaları kullanmak istememiz halinde bu konuda sizi yasal hükümler çerçevesinde ayrıca bilgilendireceğiz.

1.10  Kişisel verilerin hizmet alımı şartına bağlanmaması

Sözleşme akdetmeyi esas itibariyle mevcut kişisel verilerinizi tarafımızla paylaşma yükümlülüğüne bağlamıyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinizi tarafımızla paylaşmanız için yasal veya sözleşmeden doğan bir yükümlülük de bulunmamaktadır. Ancak, belirli hizmetlerimizi söz konusu hizmetler için gerekli olan kişisel verileri bizimle paylaşmanız halinde sınırlı olarak verebilir veya hiç veremeyebiliriz.

1.11  Belirli verileri yasal olarak paylaşma yükümlülüğü

Belirli şartlar altında kanunen veya hukuken kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla, özellikle de resmi kurumlarla paylaşma yükümlülüğüne tabiyiz.

1.12  Veri güvenliği

Verilerinizi tesadüfi veya kasıtlı manipülasyona, kısmi veya tam kayıp, imha veya üçüncü şahısların yetkisiz erişimine karşı korumak için uygulama maliyetlerini ve işlemenin niteliğini, kapsamını, bağlamını ve amacını ve ilgili kişi için bir veri ihlalinin mevcut risklerini (olasılıkları ve etkileri dahil) dikkate alarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız ve en son teknolojiyi kullanırız (ör. web sitelerimiz için TLS şifreleme). Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli iyileştirilmektedir.

Talep etmeniz halinde sizinle bu konuda ayrıntılı bilgi paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Bunun için lütfen veri koruma görevlimiz veya Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Baş Yetkili (Chief Information Security Officer) ile iletişime geçiniz.

İletişim bilgileri:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 Münih
E-posta: it-security@flixbus.com

1.13  Haklarınız

KVKK Madde 11 uyarınca İlgili Kişiler:

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla kullanımına itiraz etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://d2pbssn9yr29d9.cloudfront.net/assets/pdf/kvk-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda  belirtilen yöntemlerle Veri Sorumlusu Temsilcimiz'e iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVKK tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır .

2.  Özel Hükümler

2.1  İnternet sitelerimizin ziyaret edilmesi

Tarafımızca sunulan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgiye www.flixbus.de/www.flixtrain.de  adreslerinden ve bunlara ait alt sayfalardan ("İnternet Siteleri") ulaşabilirsiniz. Kişisel verileriniz, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmeniz suretiyle toplanır.

2.1.1  İnternet Sitelerinden alınan veriler

İnternet Sitelerinin ziyaret edilmesi halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz kayıtlarımızda tutulması amacıyla tarafımızca toplanır, saklanır ve yeniden işlenir:

Protokol verileri: İnternet Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sunucumuza protokol veri kümesi (günlük sunucu dosyaları) kaydedilir. Bu veriler şunlardan oluşur:

 • arama yapılan sayfa (yönlendiren URL)
 • arama sayfasının adı ve URL’si
 • aramanın tarihi ve saati (sunucunun saat diliminde)
 • kullanılan web tarayıcısının sürümü
 • arama yapan bilgisayarın IP adresi
 • aktarılan veri miktarı
 • işletim sistemi
 • aramanın başarılı olup olmadığına dair mesaj (erişim durumu/Http durum kodu)
 • GMT saat dilimi farkı

İnternet Sitelerimize yönelik sunucu hizmeti ve protokol verilerinin istatistiksel değerlendirilmesi için bilişim teknolojisi hizmet sağlayıcılarından yararlanıyoruz.

Protokol verilerinin işlenmesi, istatistiksel amaçlara ve özellikle bağlantının güvenliği ve sabit kalması başta olmak üzere İnternet Sitelerimizin kalitesinin iyileştirilmesine hizmet eder.

Yukarıdaki kişisel verileriniz, İnternet Sitelerinin sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi amacıyla KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanak işlenmektedir.

2.1.2  İletişim formu

İletişim formları kullanıldığında bu formlarla paylaşılan veriler işlenmektedir (örneğin hitap bilgisi, ad ve soyadı, adres, şirket, e-posta adresi ve aktarım zamanı, başvuru içerikleri).

İletişim formlarıyla toplanan veriler, sözleşmeye dayalı başvuruların başlangıç durumu ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak başvurunuzun işleme alınması amacıyla KVKK Madde 5(2)(c) hükmüne dayanarak, diğer hallerde ise KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanak işlenmektedir.

İletişim formu üzerinden yaptığınız başvuruların cevaplanması için sözleşmeli olarak dışarıdan bir müşteri hizmet sağlayıcısı kullanırız.

Ayrıca, iletişim formu bilgilerini ve IP adresi bilgilerini ispat yükümlülüğümüzü yerine getirme, yasal kurallara uyulması ve bunların belgelendirilmesini sağlamak ve gerekirse de kişisel verilerinizin olası suiistimalini ortaya çıkarmak ve sistemlerimizin güvenliğini sağlama amacıyla  KVKK Madde 5(2)(b) ve 5(2)(ç) hükümlerine dayanarak  saklamaktayız.

2.1.3  Ulaşım hizmetlerinin rezervasyonu, icrası ve yürütülmesi

Ulaşım hizmetleri için bilet rezervasyonu sırasında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz  tarafımızca toplanır, saklanır ve işlenir:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyad
 • Bağlantı bilgileri
 • Ödeme bilgileri
 • Doğum tarihi (çocuklara yönelik fiyat promosyonları için)
 • İlgili hüküm ve koşullara yönelik onay
 • Koltuk rezervasyon bilgileri
 • Bagaj bilgileri
 • Rezervasyon  yapılan alan adının dili
 • Rezervasyon kanalı (web veya uygulama)

Ayrıca, seyahat ile ilgili gecikmeler veya değişiklikler için telefon numarası girme olanağınız bulunmaktadır (isteğe bağlı). Ayrıca gecikme veya seyahatin seyrinde değişiklik olması durumunda iletişim kurulabilmesi amacıyla opsiyonel olarak telefon numarası verme imkanına da sahipsiniz.

Bu veriler taşımacılık hizmetlerinin rezervasyonu, yürütülmesi ve yerine getirilmesi ile müşteri hizmetlerinin ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK Madde 5(2)(c) ve 5(2)(ç) hükümlerine dayanarak işlenmektedir.

Ayrıca, bu verilerin bazılarını ürün önerilerinin sunulması (Madde 2.1.4), bülten (Madde 2.1.5) ve müşteri hesabı (Madde 2.1.6) için kullanmaktayız.

Uluslararası ulaşım hizmetleri için bilet rezervasyonu yapılması sırasında kalkış ve varış yerine bağlı olarak ayrıca aşağıdaki kişisel veriler toplanır:

Söz konusu veriler ulaşım hizmetlerinin rezervasyonu, icrası ve yürütülmesi ile kalkış ve varış yerinde geçerli olan yasal düzenlemeler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK Madde 5(2)(c) ve 5(2)(ç) hükümlerine dayanarak  işlenir.  

Yukarıda belirtilen verileri talep eden ilgili kişilerle ve aynı zamanda hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi kurumlarla paylaşabiliriz .

Tarafınızca yapılacak ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla gerekli ödeme bilgileri KVKK Madde 5(2)(c) ve 5(2)(f) hükümlerine dayanarak ödeme hizmet sağlayıcılarına aktarılır.

Ödeme hizmet sağlayıcılarımız şunlardır:

Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Ödeme türleri

Adyen

Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Hollanda
Veri koruma: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kredi kartı

Swish

Google Pay

Apple Pay

iDeal

Dotpay

Sofort/Klarna (otomatik ödeme)

PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyüp - İstanbul
Veri koruma:
https://payu.in/privacy-policy 

Kredi kartı
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Münih
Veri koruma:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/ 
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Lüksemburg
Veri koruma:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

İşbu hükmün Yasal dayanağı , Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Madde 6 Paragraf 1(b) veya (f)' maddesidir.
Sitemiz aracılığı ile yapacağınız Belirli işlemlerinizde, Distribution Technologies GmbH'nin (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-33465507-50, e-posta: dataprotection@distribusion.com) teknoloji ve hizmetlerini işlemci  olarak kullanmaktayız.

2.1.4  Ürün önerileri

Rezervasyon veya ulaşım hizmetlerinin sunulması amacıyla sizlerden almış olduğumuz e-posta adresini kanunen izin verilen hallerde ürün yelpazemiz içerisinden halihazırda satın almış olduğunuz ürünlere benzer ürünlerin tanıtımını yapmak için kullanırız.

Ürün önerilerinin tarafınıza gönderilmesi için müşteri hizmet sağlayıcılarından yararlanmaktayız.

Söz konusu ürün önerileri tarafınıza bir bültene abone olup olmamanızdan veya e-posta ile ticari iletişime rıza verip vermemenizden bağımsız olarak gönderilecektir. Bizler bu sayede kendi ürün yelpazemiz içerisinden son satın alımlarınız uyarınca ilginizi çekebilecek olan ürünlerimiz hakkında sizlere bilgi göndermeyi amaçlamaktayız.

Söz konusu ürün önerileri e-posta adresinize KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanarak gönderilmektedir. Böylelikle sizi hizmet yelpazemiz ve belirli ürünler hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla e-posta adresinizin kullanılmasına, ürün önerisindeki abonelik iptali bağlantısı üzerinden veya unsubscribe@flixbus.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

2.1.5  Bülten

Abonelik bağlantınız ile ayrıca bültene abone olmak istemeniz halinde, bültenlerimizi e-posta yoluyla tarafınıza gönderebilmemiz için bazı kişisel verilerinizin (e-posta adresi, ad ve soyad, ikamet yeri) işlenmesine ilişkin olarak açık rıza vermenizi talep etmekteyiz.  

Bülten için yapılan kaydınız çerçevesinde ayrıca bültenimizin içeriğini ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre kişiselleştirebilmemiz adına açık rızanızı almaktayız.

Bültenimize kaydolmanız için çift onaylı kayıt prosedürünü kullanmaktayız. Diğer bir ifadeyle, abonelik başvurunuzu yaparken vermiş olduğunuz e-posta adresine bir e-posta gönderiyor ve sizden bülteni gönderebilmemiz için rızanızı talep ediyoruz. Başvurunuzun 24 saat içerisinde tamamlanamaması halinde bilgileriniz bloke edilir ve bir ay sonra otomatik olarak silinir.

Bülten, veri sorumlusu ve/veya veri sorumlusunun grup şirketleri veya iş ortağı şirketler tarafından sunulan her türlü mal, hizmet, ürün, teklif ve indirimlerle ilgili olabilir.

Bültenle ilgili olarak kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Ayrıca, kullandığınız IP adreslerinizi ve kayıt ve onay tarihlerinizi saklamaktayız. Buradaki amaç başvurunuzu belgelendirmek ve gerekirse kişisel verilerinizin olası kötüye kullanımını açıklığa kavuşturabilmektir. Bu amaçla tarafınıza ait kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklere uymak ve başvurunuzu belgelendirmek amacıyla KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanarak işlemekteyiz.

Bu amaçla e-posta adresinizin kullanılmasına, bültendeki abonelik iptali bağlantısı üzerinden veya unsubscribe@flixbus.com adresine e-posta göndererek istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasal durumu bu iptalden etkilenmez.

Bülteni göndermek için müşteri hizmet sağlayıcıları kullanmaktayız.

2.1.6  Müşteri hesabı

Kişisel bir müşteri hesabı açabilirsiniz. Müşteri hesabının şifre korumalı alanında rezervasyonlarınızı rahatça yönetebilirsiniz ve gelecek seyahatler için verilerinizi kaydedebilirsiniz.

Müşteri hesabı açabilmek için aşağıdaki kişisel veriler zorunlu olarak toplanır:

 • E-posta adresi
 • Ad ve soyad
 • Şifre (kendi seçeceğiniz)

Bu veriler, müşteri hesabınızın yönetimi ve fatura oluşturmak amacıyla kullanılır.

Buna ek olarak seyahat planında bir gecikme veya bir değişikliğin söz konusu olması halinde iletişim kurulması için cep telefonu numaranızı da (isteğe bağlı olarak) kaydedebilirsiniz.

Ayrıca müşteri hesabınıza aşağıdaki verileri de (isteğe bağlı olarak) ekleyebilirsiniz:

 • Hitap
 • Doğum tarihi
 • Adres (posta kodu, şehir ve ülke)
 • Ödeme yöntemleri

Bu veriler, müşteri hesabınızın yönetimi ve fatura oluşturma amacıyla ve ayrıca kişiselleştirilmiş ürün önerilerinin (Madde 2.1.4) ve eğer abone olduysanız bülten (Madde 2.1.5) gönderimi amacıyla KVKK Madde 5(2)(c) ve 5(2)(f) hükümlerine dayanarak ve bu mümkün olmadığı hallerde açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Onayladığınız takdirde, “Beni hatırla” işleviyle nihai cihazınıza bundan sonra web sitemizi ziyaret ettiğinizde yeniden giriş yapmanıza gerek kalmamasını sağlayan kalıcı çerezler yerleştirilir. Tarayıcınızın ayarlarında bu tür çerezlerin kaydedilmesini devre dışı bırakmanız halinde bu işlevi kullanamazsınız. Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verileriniz KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanarak işlenmektedir.

Müşteri hesabını ve dolayısıyla saklanan kişisel verilerinizi her zaman kişisel müşteri hesabınızda güncelleyebilir veya silebilirsiniz.

2.1.7  Çerezlerin, eklentilerin ve diğer hizmetlerin kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman terminalinize bir çerez (küçük metin dosyası) şeklinde bilgi kaydedilir. Bu, web sitesini nasıl kullandığınız ile ilgili bilgiler kaydeder (tanımlama kimliği, ziyaret tarihi, vb.). Çerezlerin kullanılması sonucunda sitemizi çeşitli hizmet işlevleri (önceki ziyaretlerin tanınması gibi) ile kullanmanızı kolaylaştırırız ve dolayısıyla siteyi ihtiyaçlarınıza göre daha iyi uyarlayabiliriz.

Teknik bakımdan gerekli olan çerezler kullanılması GVKY Madde 6 (1) bent f’ye dayanmaktadır. Meşru çıkarımız, web sitelerimizin belirli işlevlerini size sağlamak, bunları iyileştirmek ve web sitelerimizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamaktır.

Tarayıcı ayarlarınızı gereken şekilde değiştirerek çerezlerin kaydedilmesini önleyebilir ve mevcut bulunan çerezleri silebilirsiniz. Çoğu tarayıcının yardım işlevi bu ayarları nasıl yapacağınızı size anlatır. Ancak, çerezleri kabul etmediğiniz takdirde İnternet teklifinin hizmet özellikleri bozulabilir. Bu nedenle çerez işlevini açık bırakmanızı öneririz.

Bunun bazı tarayıcılarda nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda kapsamlı bilgiler şu web sitelerinde bulunabilir: youronlinechoices, Network Advertising Initiative ve/veya Digital Advertising Alliance. Bu sitelerde ayrıca çerezler hakkında genel bilginin yanı sıra bilgisayarınızdan çerezlerin nasıl silineceği hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Çeşitli çerez türleri kullanıyoruz:

Bellek içi çerez veya “oturum çerezleri” olarak da bilinen geçici çerezler web sitemizden ayrılmanızdan ve tarayıcıyı kapatmanızdan sonra silinen çerezlerdir. Örneğin bu çerezler genellikle dil ayarlarını veya siparişin içeriğini kaydeder.

Kalıcı veya daimi çerezler tarayıcı kapatıldıktan sonra bile depolanmış olarak kalır. Bu örneğin oturum açma durumunu veya girilen herhangi bir arama terimini kaydetmeye olanak verir. Bu tür çerezleri başka şeylerin yanı sıra erişimi ölçmek veya pazarlama amaçları için kullanırız. Kalıcı çerezler, çereze bağlı olarak değişiklik gösterebilen belirli bir süreden sonra otomatik olarak silinir. Ancak bu çerezleri tarayıcınızın güvenlik ayarlarında herhangi bir zamanda silebilirsiniz.

Veri işleme için denetleyici olarak yerleştirdiğimiz “birinci taraf çerezleri”ne ek olarak başka sağlayıcılar tarafından sunulan “üçüncü taraf çerezleri” de kullanılır.

Olur yönetiminin (olur başlığı) bir parçası olarak, size çerezler kullanılması ile karşılaştırılabilir teknolojiler kullanılması arasında karar verme fırsatı veririz. Kullanılan hizmetler ve geri alma olasılığı dahil olmak üzere olur ayarlarınıza erişim hakkında kapsamlı bilgiler içeren ayrıntılı bir genel bakışı burada bulabilirsiniz.

2.2  Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerimizle ilgili olarak sizinle iletişime geçtiğimizde bize  (e-posta, telefon veya mektup dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi toplarız. Kişisel verileriniz yalnızca tarafınızla iletişim kurma amacıyla ve başvurunuzun işleme alınması, teknik yönetim veya müşteri yönetimi gibi bu verileri bizimle paylaşma amacınızla sınırlı olarak işlenir.  

Bu veriler (e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim verileri dahil olmak üzere) gönüllülük esasına göre sağlanır. Bu verileri taleplerinizi işleme koymak, gerekirse yasal yükümlülükleri yerine getirmek için ve idari amaçlarla KVKK Madde 5(2)(c), 5(2)(ç) ve 5(2)(f) hükümlerine dayanarak işlemekteyiz.

Telefonla iletişim kurmanız halinde, kişisel verileriniz ayrıca telefon uygulamaları tarafından ve bazı durumlarda taleplerinizin dağıtılması ve işlenmesi için bize destek olması amacıyla sesli diyalog sistemi aracılığıyla işlenecektir.

Müşteri hizmetlerimizin yerine getirilmesi için müşteri hizmet sağlayıcıları kullanmaktayız.

2.3  Sosyal medya kanalları

Sosyal medya kanallarında da(halihazırda Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter'da) varlık göstermekteyiz. İşlenen kişisel verileriniz üzerinde kontrole sahip olduğumuz müddetçe yürürlükte bulunan veri koruma düzenlemelerine uyulmasını sağlamaktayız.

KVKK ve diğer veri koruma düzenlemeleri uyarınca  bizim dışımızdaki diğer veri sorumluları:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, İrelanda)

LinkedIn [LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, İrlanda]

Bu kapsamda, verilerinizin Avrupa Birliğine üye ülkeler dışında da işlenebileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizi, etkili bilgi ve iletişim sağlanması amacıyla KVKK Madde 5(2)(f) hükmüne dayanarak işlemekteyiz.

Sosyal medya kanallarında şirketimizin etkinliklerine ilişkin olarak kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy